MAIN MENU >

> Collection Strength

  • View :
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Jul 07, 2017
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อเรื่อง 2 ตอน ตอนแรกเกี่ยวกับ พระพุทธไพรีพินาศ และตอนสองเกี่ยวกับ วิกฤตกาลเงียบเมื่อร้อยปี “ถ้าหากจะแปลความหมายของคำว่า ‘ไพรีพินาศ’ นั้น เราก็จะพอแปลได้ว่า ‘ไพรี’ หมายถึง ผู้มีเวรหรือข้าศึกศัตรู ‘พินาศ’ แปลว่า ‘ฉิบหายหรือความฉิบหาย’ คำไพรีพินาศจึงแปลรวมได้ว่า ‘ข้าศึกศัตรูฉิบหาย’…..”
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Aug 15, 2017
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโปรดให้จัดพิมพ์ขึ้น ตอนต้นเป็นเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา แล้วจึงเป็นคำอธิบายแผนที่ของเมืองพระนครศรีอยุธยาตามจุดต่างๆ
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Jan 24, 2019
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Jan 15, 2018
วิชาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย -- ฐานันดรไพร่ -- ปัญหาการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี -- ความสำคัญของกรุงธนบุรี -- พระยาละแวกมิได้ถูกปฐมกรรม -- มรณกรรมของนายอินเสน -- เอกสารในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Mar 14, 2018
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Mar 14, 2018
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Mar 14, 2018
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Jan 15, 2018
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Jan 15, 2018
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Mar 14, 2018
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Mar 14, 2018
Author : ขจร สุขพานิช และ สาโรจ บัวศรี
Publishing Date : Mar 14, 2018