MAIN MENU >

> Collection Strength

  • View :
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Jan 24, 2019
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Mar 14, 2018
Author : ขจร สุขพานิช และ สาโรจ บัวศรี
Publishing Date : Mar 14, 2018
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Mar 14, 2018
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Mar 14, 2018
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Mar 14, 2018
Author : ขจน สุขพานิช
Publishing Date : Mar 14, 2018
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Mar 14, 2018
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Mar 14, 2018
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Jan 15, 2018
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Jan 15, 2018
วิชาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย -- ฐานันดรไพร่ -- ปัญหาการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี -- ความสำคัญของกรุงธนบุรี -- พระยาละแวกมิได้ถูกปฐมกรรม -- มรณกรรมของนายอินเสน -- เอกสารในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์