MAIN MENU >

> BookDetail

ข้อมูลจากอดีต 

วิชาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย -- ฐานันดรไพร่ -- ปัญหาการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี -- ความสำคัญของกรุงธนบุรี -- พระยาละแวกมิได้ถูกปฐมกรรม -- มรณกรรมของนายอินเสน -- เอกสารในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์

Published date
: Jan 15, 2018
Publisher
: -
Category
Page
: 120
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
245 a : Title 
ข้อมูลจากอดีต 
260 b : Name of publisher 
กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย 
260 c : Date of publication 
2518 
300 a : Total pages 
120 
520 a : Description 
วิชาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย -- ฐานันดรไพร่ -- ปัญหาการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี -- ความสำคัญของกรุงธนบุรี -- พระยาละแวกมิได้ถูกปฐมกรรม -- มรณกรรมของนายอินเสน -- เอกสารในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.