MAIN MENU >

> BookDetail

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ 

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อเรื่อง 2 ตอน ตอนแรกเกี่ยวกับ พระพุทธไพรีพินาศ และตอนสองเกี่ยวกับ วิกฤตกาลเงียบเมื่อร้อยปี “ถ้าหากจะแปลความหมายของคำว่า ‘ไพรีพินาศ’ นั้น เราก็จะพอแปลได้ว่า ‘ไพรี’ หมายถึง ผู้มีเวรหรือข้าศึกศัตรู ‘พินาศ’ แปลว่า ‘ฉิบหายหรือความฉิบหาย’ คำไพรีพินาศจึงแปลรวมได้ว่า ‘ข้าศึกศัตรูฉิบหาย’…..”

Published date
: Jul 07, 2017
Publisher
: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Category
Page
: 233
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
245 a : Title 
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ 
260 b : Name of publisher 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
260 c : Date of publication 
2557 
300 a : Total pages 
233 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อเรื่อง 2 ตอน ตอนแรกเกี่ยวกับ พระพุทธไพรีพินาศ และตอนสองเกี่ยวกับ วิกฤตกาลเงียบเมื่อร้อยปี “ถ้าหากจะแปลความหมายของคำว่า ‘ไพรีพินาศ’ นั้น เราก็จะพอแปลได้ว่า ‘ไพรี’ หมายถึง ผู้มีเวรหรือข้าศึกศัตรู ‘พินาศ’ แปลว่า ‘ฉิบหายหรือความฉิบหาย’ คำไพรีพินาศจึงแปลรวมได้ว่า ‘ข้าศึกศัตรูฉิบหาย’…..” 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.