MAIN MENU >

> eBook

  • View :
Author : นายแพทย์ประเสริฐ
Publishing Date : Jan 29, 2018
ตามหาการ์ตูน
Author : วรมน ดำรงศิลป์สกุล
Publishing Date : Jan 29, 2018
เจาะโลกออฟไลน์-ออนไลน์ วิธีขายแบบเมดอินไชน่าที่ใครๆ ต้องทึ่ง
Author : หมอนัท คลินิกกองทุน
Publishing Date : Jan 29, 2018
หนังสือ "ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน" เล่มนี้ จะตอบทุกข้อสงสัยในเรื่องการใช้เงินของเรา ตั้งแต่พื้นฐานง่ายๆ ลึกจนถึงระดับ "วิธีคิด" หรือ "มาย์เซ็ต" ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที เพราะเราทุกคนอยากมีชีวิตที่มั่นคง และฐานะทางการเงินที่มั่งคั่ง เราจึงเริ่มต้นหาทางรวยด้วยสารพัดวิธี ตั้งแต่การหยอดกระปุก ซื้อกองทุน เล่นหุ้น ทำประกันภัย และอื่นๆ อีกมากมาย เราใช้ชีวิตด้วยความคิดที่หลายๆ คนบอกว่า "แบบนี้นี่ละ...ดีที่สุดแล้ว" หรือ "เพราะเขาว่ามาแบบนี้..." หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคำตอบให้สำหรับคนที่อยากรู้ว่าตัวเอง "รู้จริง" หรือเปล่า โดย "หมอนัท คลินิกกองทุน" กูรูด้านการเงินและกองทุนจากเว็บไซต์ "Aommoney.com" จะมาไขข้อข้องใจผิดต่างๆ เหล่านั้นให้คุณรู้แจ้ง เพราะแม้เราจะฉลาดทุกเรื่อง แต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่อง "การเงิน" ชีวิตก็อาจจะล้มได้!
Author : สาโรจน์ มณีรัตน์
Publishing Date : Jan 29, 2018
เปิดวิถีทางสร้างสรรค์งาน และวิธีขจัดปัญหาจากผลงานและวิถีชีวิตของบุคคลสำคัญหลากวงการ...เมื่อมนุษย์คนหนึ่ง ย่อมมีรากที่ต่างกัน การดำรงชีวิต การใช้ชีวิต และมุมมองต่อความสุขความทุกข์ต่างกัน ความคิดที่อุบัติขึ้นมาบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ ล้วนก่อเกิดจากมุมมอง ทัศนคติ และประสบการณ์ แล้วนำมาสร้างสรรค์จนเกิดเป็นรูปธรรมวันหนึ่ง คุณประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนมิตรแท้ที่ผู้เขียนทำหน้าที่เพียงสะพานทางความคิด โดยขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะเลือกสิ่งใดไปปรับใช้กับชีวิตตัวเอง
Author : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
Publishing Date : Aug 22, 2017
เรียนรู้หัวใจสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) หรือ "รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล" สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล
Author : Frankenstein (ePub)
Publishing Date : Aug 08, 2017
Frankenstein (ePub)
Author : ดร. ศานติ ภักดีคำ
Publishing Date : Jan 29, 2018
หนังสือ "เขมรรบไทย" เล่มนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของ "ดร.ศานติ ภักดีคำ" ผู้เขียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามในประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยศึกษาจากหลักฐานที่ปรากฏทั้งในเอกสารไทย เอกสารของกัมพูชา และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทและที่มาที่ไปของสงครามที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมุมมองและทัศนคติของชาวกัมพูชาที่มีต่อสงครามในประวัติศาสตร์ ซึ่งน่าจะช่วยเปิดประเด็นให้เกิดความเข้าใจถึงบริบทความสัมพันธ์และสงครามระหว่างไทย-กัมพูชาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเอง
Author : เสถียร จันทิมาธร
Publishing Date : Jan 29, 2018
หยิบยกตัวอย่างที่น่าสนใจจากบทบันทึกและหนังสือเล่มต่างๆ นับจากหลากหลายคัมภีร์กลยุทธ์จนถึงงานวรรณกรรมของล่อกวนตงในสมัยราชวงศ์หมิง มาพิเคราะห์อย่างมีตรรกะหาข้อสรุปจากความเป็นจริงเพื่อขับเน้นภาพลักษณ์ “โจโฉ” ในฐานะบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่มิใช่เพียงแค่เรื่องสามก๊ก
Author : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Publishing Date : Jan 29, 2018
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องทราบถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำคัญในการเสียภาษีอากรแต่ละประเภท การเข้าใจภาษีอากรผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็อาจจะทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเสียภาษีอากรผิดพลาดหรือไม่ได้เสีย ที่จะมีผลทำให้เสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้ การทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ที่สำคัญของภาษีอากรจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการหรือนักบัญชีเพื่อลดข้อผิดพลาดในการเสียภาษีได้เป็นอย่างดี
Author : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Publishing Date : Aug 07, 2017
10 เมืองน่ารัก 10 เมืองสุดยอด คนเล่าเรื่องออนไลน์
Author : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Publishing Date : Jan 29, 2018
การประกอบธุรกิจของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม หรือกิจการให้บริการต้องมีการจัดทำบัญชีและเสียภาษีอากร ทั้งนี้จะมีเงินทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการเท่าใดก็ตามจะต้องมีการจัดทำบัญชีและเสียภาษีอากรทุกประเภท ในการจัดทำบัญชีของกิจการจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 หลักการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี ส่วนการเสียภาษีอากรจะต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรที่ได้บัญญัติไว้ในแต่ละส่วน
Author : มิชิตา จำปาเทศ
Publishing Date : Jan 29, 2018
หลากมุมคิด ฝึกจิตการบริหาร เพื่อพัฒนาสิ่งที่สำคัญที่สุด "มนุษย์ในองค์กร"
Author : ศานติ ภักดีคำ
Publishing Date : Jan 29, 2018
บทความเหล่านี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติและมุมมองของกัมพูชาที่มีต่อไทยในประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา เพื่อความเข้าใจกันและกันฉันท์เพื่อนบ้านและเครือญาติอุษาคเนย์
Author : ไมเคิล ไรท
Publishing Date : Jan 29, 2018
รวมภาพแผนที่ในประวัติศาสตร์โลกและในสยาม นำเสนอด้วยภาพสี่สีสวยงาม พร้อมคำอธิบายชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นแผนที่แผนทางแรกร่างขึ้นในโลก แผนที่โลกพุทธศาสนา และแผนที่เดินเรือตามชายฝั่ง
Author : อนามัยบุ๊ค
Publishing Date : Aug 07, 2017
"สุขภาพ" เป็นเรื่องที่ทุกคนควรเอาใจใส่ดูแลส่งเสริม และปกป้อง ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ปัจจัยพื้นฐานสุขภาพ ได้แก่ การกิน อยู่ นอน ทำงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญในยุคปัจจุบัน สร้างแรงขับต่อการบริโภคนิยมด้วยการตลาดอันแยบยล ก่อปัญหาสุขภาพนานัปการ อีกทั้งพฤติกรรมสุขภาพที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และความเชื่อที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ ปัจจัยแวดล้อม เช่น บริการทางการแพทย์ การปนเปื้นในอาหาร การบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน การบริโภคเกิน ส่งผลต่อสุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง