MAIN MENU >

> eBook

  • View :
Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
Publishing Date : Jun 29, 2017
เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จำเป็นต้องมี บุคคลที่มีคุณภาพ หากบุคคลไม่มีคุณภาพ การพัฒนาในแต่ละด้านก็ไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้ ซึ่ง การเป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพ จะต้องมีการวางรากฐานสำคัญตั้งแต่เป็นเด็กหรือเยาวชน ไม่ว่าจะ เป็นด้านโภชนาการ สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งได้รับการปลูกฝัง บ่มเพาะ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อหล่อ หลอมให้เด็กและเยาวชนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม
Author : ชินวังโส , พระมหาวิเชียร ชินวํโส
Publishing Date : Jun 29, 2017
ก่อนพลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาของหนังสือนี้ ขอเตือนท่านที่เป็น “สุภาพชน” ทุกท่านให้ทราบว่า หนังสือนี้ไม่เหมาะแก่ท่านด้วยประการทั้งปวง เพราะผู้เขียนเป็นคนที่มีนิสัย “ดิบเถื่อน” จึงไม่อาจกลั่นกรองภาษาวิจิตร ลิขิตไพเราะได้ หากท่านเสพคุ้นแล้ว อาจติดนิสัย บ่น...บ้า ไปด้วย แต่หากจิตใต้สำนึกของท่านมีอาการ “ดิบเถื่อน” แฝงฝังอยู่ ก็เชิญท่องทัศน์รหัสใจได้ ณ บัดนี้ ซึ่งเนื้อหา อาจจะกระแทกกระเทาะเจาะลึกเข้าไปจนถึงเยื่อ กระดูกของท่าน จนต้องโยน “กาก” ของชีวิตทิ้งไป จงเสาะหา “แก่น” ของหนังสือนี้ และค้นให้พบ “แก่น” ภายในใจของท่านเอง
Author : ขวัญ เพียงหทัย
Publishing Date : Jun 29, 2017
เป็นเรื่องแสนดีของชีวิตจริงๆ ที่ได้มีต้นไม้รายรอบชีวิต ทั้งต้นไม้นับแสนที่ปกคลุมทิวเขากว้างใหญ่ และต้นไม้ในสวน น่าแปลกใจที่ต้นไม้ ซึ่งยืนนิ่งอยู่กับที่ กลับสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้แก่โลกและชีวิตเรามากมายเป็นป่าซับน้ำฝนจากฟ้า ให้ร่มเงาร่มเย็นแก่ผืนดิน ฯลฯ และให้ออกซิเจนแก่ลมหายใจของเราทุกคน นอกจากนี้ ต้นไม้ที่พูดไม่ได้กลับบรรยายธรรมะและสัจจะแห่งชีวิตมากมายให้ฉันได้เรียนรู้ และนำกลับมาสอนใจตัวเอง ขอบคุณต้นไม้ที่มีแต่ให้ ฉันอยากเล่าเรื่องของต้นไม้ให้คุณฟังเล่นเพลินๆ รวมทั้งเรื่องราวสนุกๆ ที่ผ่านเข้ามาทั้งหยาดน้ำตาที่แห้งแล้ว กับเสียงหัวเราะเบาๆ เรื่องทุกเรื่องย่อมสนุกทั้งนั้นเมื่อมันจบไปแล้ว นี่คือ ยามเย็นอันเป็นสุข ที่คุณกับฉันจะนั่งลงบนสนามหญ้าใต้ต้นไม้ และดูพระอาทิตย์ตกลับทิวเขาด้วยกัน ขอให้คุณมีความสุข ขวัญ เพียงหทัย
Author : อนามัยบุ๊ค
Publishing Date : Aug 07, 2017
"สุขภาพ" เป็นเรื่องที่ทุกคนควรเอาใจใส่ดูแลส่งเสริม และปกป้อง ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ปัจจัยพื้นฐานสุขภาพ ได้แก่ การกิน อยู่ นอน ทำงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญในยุคปัจจุบัน สร้างแรงขับต่อการบริโภคนิยมด้วยการตลาดอันแยบยล ก่อปัญหาสุขภาพนานัปการ อีกทั้งพฤติกรรมสุขภาพที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และความเชื่อที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ ปัจจัยแวดล้อม เช่น บริการทางการแพทย์ การปนเปื้นในอาหาร การบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน การบริโภคเกิน ส่งผลต่อสุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Author : คณะทำงานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย
Publishing Date : Aug 07, 2017
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเข้าถึงการบริการและ ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกล ให้สามารถ เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อแขนงต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ใน วงกว้าง ดังนั้น กรมอนามัย จึงได้จัดทำหนังสือ “สาระดีน่ารู้ คู่อนามัย” เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการ เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลไปใช้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน
Author : -
Publishing Date : Aug 07, 2017
ญี่ปุ่น ฝ่าวิกฤตสู่อนาคต
Author : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Publishing Date : Aug 07, 2017
10 เมืองน่ารัก 10 เมืองสุดยอด คนเล่าเรื่องออนไลน์
Author : สัจจา จันทรวิเชียร
Publishing Date : Aug 07, 2017
พ่อของแผ่นดิน ตอนที่ 1 แล้วใครละจะไม่รัก
Author : คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
Publishing Date : Aug 07, 2017
กรอบยุทศาสตร์
Author : ประเวศ วะสี
Publishing Date : Aug 07, 2017
พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่
Author : กรมอนามัย
Publishing Date : Aug 07, 2017
อนามัยใกล้ตัว
Author : -
Publishing Date : Aug 07, 2017
ภูฏาน-ไทย
Author : ดร.สุมธ ตันติเวชกุล
Publishing Date : Aug 07, 2017
หลักธรรม หลักทำตามรอยพระยุคลบาท
Author : ราชบัณฑิตยสถาน
Publishing Date : Aug 07, 2017
ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้
Author : โครงการรักเดิน, สสส., หมอชาวบ้าน
Publishing Date : Aug 07, 2017
เดินศาสตร์ คู่มือเพื่อการ "เดิน" การเดิน มิใช่เพียงแค่ เดินเดิมๆ อีกต่อไป เพราะการเดิน คือ หนทางสู่สุขภาพที่ดี ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน ภายในเล่มนอกจากเรื่องราวของ "เดิน" แล้ว ยังมีเรื่องราวของการกินที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ แถมท้ายด้วยเทคนิคคลายเครียดด้วยตนเองอย่างง่ายแสนง่าย
Author : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Publishing Date : Aug 07, 2017
คุณยังจำจักรยานคันเก่งคันแรกในชีวิตได้ไหม? ยานพาหนะคันแรกที่พาเราตะลอนไปทั่วซอย พอแกร่งกล้าขาแข็งเข้าหน่อยก็ริอ่านออกไปผจญภัยในโลกกว้างที่ซอยข้างๆ กับชาวแก้งค์ ความสุขง่ายๆ กับเสียงกระดิ่งกรุ๊งกริ๊ง ลมเย็นๆ ปะทะหน้า เสียงเฮฮา คงไม่เคยเลือนหายจากความทรงจำใช่ไหม? อยากชวนคุณไปเที่ยวกันอีกซัก(หลายๆ)ครั้งด้วยจักรยาน ไปเที่ยวให้ทั่วผืนแผ่นดินกว้าง ที่ไม่กว้างกว่ารอยล้อของเรา ไปเก็บความสุขง่ายๆ ที่ไม่จำกัดอายุ และไม่มีวันหมดอายุ