MAIN MENU >

> Collection Strength

  • View :
Author : ขจร สุขพานิช
Publishing Date : Jul 07, 2017
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อเรื่อง 2 ตอน ตอนแรกเกี่ยวกับ พระพุทธไพรีพินาศ และตอนสองเกี่ยวกับ วิกฤตกาลเงียบเมื่อร้อยปี “ถ้าหากจะแปลความหมายของคำว่า ‘ไพรีพินาศ’ นั้น เราก็จะพอแปลได้ว่า ‘ไพรี’ หมายถึง ผู้มีเวรหรือข้าศึกศัตรู ‘พินาศ’ แปลว่า ‘ฉิบหายหรือความฉิบหาย’ คำไพรีพินาศจึงแปลรวมได้ว่า ‘ข้าศึกศัตรูฉิบหาย’…..”
Author : เช็คสเปียร์, วิลเลียม. มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
Publishing Date : Mar 23, 2018
Author : พระอมราภิรักขิต
Publishing Date : Aug 15, 2017
บทเรียนภาษาไทยที่เข้าใจว่าแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยพระอมราภิรักขิต เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส เป็นผู้มีชื่อเสียงในทางรจนามาก หนังสือเล่มนี้แต่งขึ้นไว้ให้เล่าเรียน เช่นเดียวกับพระเทพโมลี (ผึ้ง) แต่ง ประถมมาลา และพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) แต่งมูลบทบรรพกิจ
Author : ประอรรัตน์ บูรณมาตร์.
Publishing Date : Mar 23, 2018
Author : สุไร พงษ์ทองเจริญ
Publishing Date : Aug 15, 2017
“การศึกษาภาษาศาสตร์มีอยู่หลายแขนง แต่ละแขนงมีความเกี่ยวพันกัน แต่แยกการศึกษาออกไปแต่ละแนว แขนงต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ (1) ภาษาศาสตร์ทั่วไป (2) ภาษาศาสตร์ภาคประวัติ (3) ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (4) จิตภาษาศาสตร์ (5) สังคมภาษาศาสตร์ (6) มานุษยภาษาศาสตร์
Author : หลวงจักรปาณี (ฤกษ์)
Publishing Date : Aug 15, 2017
หลวงจักรปานีแต่งนิราศพระปฐมเรื่องแรกเมื่อเดินทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์โดยทางเรือ สันนิษฐานว่าแต่งหลังจากสึกจากพระแล้วได้ไม่นาน “มหาฤกษ์จะนิราศสวาทศรี ไปบังคมพระปฐมเจดีย์ จะร้างที่ถิ่นเรือนเพื่อนที่นอน เหลืออาลัยใจหายไม่ว่ายห่วง เสียดายดวงสุมาลีศรีสมร เคยรวยรื่นอุราสถาวร จะจำจรจากไปเสียไกลกัน....”
Author : ธงชัย หวานแก้ว. ปิ่น มาลากุล, ม.ล. อาจารย์ที่ปรึกษา. นวลผจง เศวตเวช., อาจารย์ที่ปรึกษา.
Publishing Date : Jan 15, 2018
Author : จรัสพร รุ่งเจริญชัย. สุภิญญา ยงศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา.
Publishing Date : Mar 23, 2018
Author : ประจักษ์ ประภาพิทยากร
Publishing Date : Mar 23, 2018
Author : ธิดา วัฒนกุล. ปิ่น มาลากุล, ม.ล. อาจารย์ที่ปรึกษา. เต็มสิริ บุณยสิงห์, คุณหญิง. อาจารย์ที่ปรึกษา.
Publishing Date : Jan 15, 2018
Author : บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.
Publishing Date : Mar 23, 2018
Author : สุนันทา โสรัจจ์.
Publishing Date : Mar 23, 2018
Author : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.
Publishing Date : Mar 23, 2018
Author : ศรีอยุธยา
Publishing Date : Aug 15, 2017
ศรีอยุธยา เป็นนามปากกาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เปนเรื่องละครพูดสมัยใหม่องก์เดียวที่ลงในหนังสือ “ดุสิตสมิต” ผู้แต่งบอกว่าไม่รับประกันว่าจะออกโรงสนุกได้ แต่ถ้าผู้ดูปรารถนาจะเล่นก็ไม่ขัดขวาง เปนแต่ขอบอกกล่าวไว้ว่า ถ้าผู้ดูเขาว่าไม่สนุกละก็ผู้แต่งไม่ขอรับผิดด้วยเป็นอันขาด