MAIN MENU >

> NewReleases

Collection Strength
See All
ศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช “บรมครูทางประวัติศาสตร์ไทย” ได้มอบผลงานและหนังสือของท่านให้แก่สำนักหอสมุดกลางตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2521 ผลงานของท่านเป็นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ไทยที่ทรงคุณค่า เช่น ออกญาวิชาเยนทร์หรือการต่างประเทศในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ฐานันดรไพร่ ข้อมูลประวัติศาสตร์:สมัยบางกอก เป็นต้น…
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มต้นมาจากโรงเรียนฝึกอาชีพครูชั้นสูงสู่การพัฒนายกระดับเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่ผลิตครูอาจารย์ทั่วทั้งประเทศ จนถึงปัจจุบันก้าวไปสู่สหวิทยาการ การสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ของครูอาจารย์ จึงถ่ายทอดและแปลงออกมาเป็นตำราการเรียนการสอนสำหรับนิสิต ตลอดจนการทำปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การศึกษาพิเศษ วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และการทดสอบทางการศึกษา…
ภาควิชาประวัติศาสตร์ เริ่มต้นพร้อมวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยมีอาจารย์รุ่นแรก ๆ เปิดสอนในหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทยเป็นหลัก จนมีคำกล่าวเลื่องลือว่า ในช่วง พ.ศ. 2510-2525 ว่าภาควิชาประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นตักกสิลาทางวิชาประวัติศาสตร์ไทยที่เกรียงไกรที่สุดและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ถือเป็นแหล่งการศึกษาประวัติศาสตร์ในระดับแนวหน้าของประเทศ อาจารย์ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนั้น ได้แก่ ท่านผู้หญิงวรุณยุภา สนิทวงศ์ ศาสตราจารย์ดร. ขจร สุขพานิช รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ พ่วงพิศ รองศาสตราจารย์สนั่น เมืองวงษ์ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย มูล…
เป็นอีกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมาหลายปี ทำให้มีการสะสมตำรา หนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยและวรรณกรรมไทยที่ค่อนข้างลึกซึ้ง โดยเฉพาะได้รับตำราและหนังสือส่วนตัวของศาสตราจารย์กุหลาบ มัลลิกะมาส (ห้องกุหลาบ) รวมทั้งวรรณกรรมที่มีอายุสมัยกว่า 50 ปี จึงทำให้คลังทรัพยากรด้านภาษาและวรรณกรรมไทยมีความเข้มแข็ง…
รำลึกคุณูปการศาสตร์จารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…
News
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยถึงการจัดทำโครงการพัฒนาระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย ว่า ปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กรต่างขยับตัวและปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะขณะนี้อยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารต้องฉับไว ทันเหตุการณ์ แล..