MAIN MENU >

> NewsDetail

กันตพงศ์ พุ่มอยู่
20 Aug 2017

มหกรรมผลงานสีน้ำ


สานต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำให้แก่ครูผู้สอนศิลปะ นักเรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ศิลปะ ทั้งยังเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาให้สอดคล้องกับพัฒนา การของผู้เรียนตามบริบทของท้องถิ่น สำหรับ โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรียะ
          จากการให้บริการวิชาการด้านศิลปะในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว โครงการฯได้ขยายพื้นที่ ให้บริการวิชาการด้านศิลปะไปยังพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากโครงการฯเสร็จสิ้น ผลงานทั้งหมดเตรียมนำกลับมาแสดง นิทรรศการมหกรรมผลงานสีน้ำ (พัฒนาครูศิลปะเพื่อพัฒนาชุมชน) เผยแพร่ความรู้ แนวคิด และเทคนิคการสร้างสรรค์ ณ หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) สุขุมวิท 23 ในวันที่ 25 สิงหาคมถึง 30 กันยายน
          อาจารย์กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว กล่าวถึงโครงการฯและการแสดงผลงานศิลปะว่า จากโครงการฯซึ่ง มศว ดำเนินการต่อเนื่องโดยในครั้งที่ 3 นอกจากการเพิ่มพื้นที่บริการวิชาการด้านศิลปะยังเพิ่มเติมการสร้างสรรค์ ศิลปะสีน้ำ นำเทคนิคสีอะคริลิก สื่อผสม งานปั้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
          "การลงพื้นที่ครั้งนี้นำวิทยากร ศิลปิน คณาจารย์ร่วมในโครงการฯ อย่างพื้นที่บริการวิชาการ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นำการสร้างสรรค์ศิลปะสีน้ำ, สีอะคริลิกและสื่อผสม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์งานร่วมกัน ส่วนที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นอกจากเทคนิคสีน้ำ ยังมีเทคนิคสี อะคริลิกและเทคนิคการปั้นดิน ถ่ายทอด แสดงให้เห็นว่างานศิลปะสามารถที่จะสร้างสรรค์ต่อยอดต่อไปในส่วนต่าง ๆ ได้อีกหลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองพื้นที่มีแนวคิดการสร้างสรรค์ นำแรงบันดาลจากท้องถิ่นสร้างสรรค์ผลงาน
          นิทรรศการครั้งนี้จึงมีความหลากหลาย อย่างเช่นพื้นที่บริการวิชาการจังหวัดสระแก้ว ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติ และโบราณสถานที่มีชื่อเสียง ปราสาท สด๊กก๊กธม และดอกแก้ว ก็จะเป็นโจทย์หลักที่ศิลปินวิทยากรใช้เป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์รูปแบบ ประกอบกับเทคนิคสีน้ำรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคสีน้ำ เทคนิคสีน้ำพู่กันจีน และสีน้ำเทคนิคจากวัสดุในบ้าน
          พื้นที่บริการวิชาการ อ.แม่แจ่ม จากการลงพื้นที่สำรวจก่อนการอบรมฯได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมความงามของทัศนียภาพ สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งส่งผลถึงแรงบันดาลใจในการนำทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม นำลวดลาย สีสันจากผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม เป็นโจทย์สร้างสรรค์ผลงานผ่านเทคนิคทางศิลปะ เทคนิคสีน้ำ สีอะคริลิก และเทคนิคปั้นดิน ทั้งยังต่อยอดทดลอง นำ "ดิน" จากแม่น้ำแม่แจ่ม นำมาบดและกรองสีและนำมาสร้างสรรค์ในงานปั้น พื้นผิวของงานปั้นนำกิ่งไม้ ดอกไม้ ฯลฯ มากด สร้างลักษณะเฉพาะ ฯลฯ เผยแพร่ให้กับผู้ที่เข้าชมสัมผัส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน.