MAIN MENU >

> Collection Strength

  • View :
Author : ม.ล. ปิ่น มาลากุล
Publishing Date : Aug 15, 2017
“คนโดยมากคิดว่าสถานศึกษาคือโรงเรียนเท่านั้น ความคิดเช่นนี้แคบมาก เพราะสิ่งแวดล้อมก็ให้ความรู้แก่เราได้ไม่น้อยกว่าโรงเรียน คนบางคนคิดว่าโรงเรียนกับบ้านเป็นสถานศึกษา...แต่ยังหาถูกต้องบริบูรณ์ไม่ ความจริงนั้นสถานที่ต่าง ๆ ก็ให้การศึกษาแก่เด็กได้เป็นอันมาก เช่น พิพิธภัณฑ์ วัด และสถานที่อื่น ๆ .....ฉะนั้น สถานที่ศึกษาก็คือโรงเรียนและสถานที่อื่น ๆ ซึ่งมนุษย์จัดขึ้นโดยเฉพาะ กับสิ่งแวดล้อมเราทั้งหมด”
Author : -
Publishing Date : Dec 27, 2019
กล่าวถึง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันกับการศึกษา อินไซด์ประสานมิตร ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เบื้องหลังงานสร้างครูจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงสู่วิทยาลัยวิชาการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์สอนภาษาของ ฯพณฯ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล งานเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
Author : ศรีสุนทรโวหาร
Publishing Date : Jan 17, 2018
Author : วชิรญาณวโรรส, แสง จันทร์งาม, บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, สาโรช บัวศรี, อภิรมย์ ณ นคร, & เอกวิทย์ ณ ถลาง
Publishing Date : Jan 17, 2018
Author : ดำรงราชานุภาพ
Publishing Date : Jan 17, 2018
Author : ธำรง บัวศรี
Publishing Date : Aug 15, 2017
.....”เพราะฉะนั้นผู้วางหลักสูตรจึงจำเป็นต้องมีหลักในการกำหนดความมุ่งหมาย กล่าวคือจะต้องกำหนดลงไปว่าความมุ่งหมายที่ดีนั้นคืออย่างไร......เมื่อจำแนกจัดเข้าเป็นหมวดหมู่แล้วมีหลักที่สำคัญอยู่ ๕ ประการ คือ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก สอดคล้องกับหลักการปกครองของประเทศ สอดคล้องต่อกันและกันทุกข้อ ไม่มีข้อใดที่ขัดกัน สามารถนำมาปฏิบัติได้”
Author : สุดใจ เหล่าสุนทร
Publishing Date : Mar 23, 2018
ประวัติส่วนตัวและประวัติงานของ ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร -- ชุมชนกับการศึกษา -- ความคิดทางการศึกษา -- เมื่อข้าพเจ้าเป็นขโมย.
Author : สาโรช บัวศรี
Publishing Date : Mar 23, 2018
Author : บุญถิ่น อัตถากร
Publishing Date : Mar 23, 2018
Author : สำเริง บุญเรืองรัตน์
Publishing Date : Jan 06, 2020
Author : ประจักษ์ สายแสง
Publishing Date : Mar 23, 2018