MAIN MENU >

> eBook

  • View :
Author : สัจจา จันทรวิเชียร
Publishing Date : Aug 07, 2017
พ่อของแผ่นดิน ตอนที่ 1 แล้วใครละจะไม่รัก
Author : ดร.สุมธ ตันติเวชกุล
Publishing Date : Aug 07, 2017
หลักธรรม หลักทำตามรอยพระยุคลบาท
Author : รวิช ตาแก้ว, & สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishing Date : Jan 15, 2018
Author : อัมพร พงษ์กังสนานันท์, & สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishing Date : Jan 15, 2018
Author : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Publishing Date : Jan 15, 2018
Author : บก. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
Publishing Date : Jan 29, 2018
รวมผลงานวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อสู้ของทุนไทย เนื้อหาในเล่มนำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมไทยอย่างรอบด้าน บอกให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทุนนิยมไทยอย่างชัดเจน
Author : วิระยุทธ์ สุวรรณทิพย์
Publishing Date : Aug 22, 2017
ประมวล "ทางเลือกและทางรอด" ที่จะนำพาสังคมผ่าวิกฤตที่โดนกระหน่ำอย่างหนัก จากองค์ความรู้และประการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(บวร)วัดพระธาตุดอยผาส้ม ที่ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาพิสูจน์สร้างตัวแห่งความสำเร็จเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การเปลี่ยนวิธีคิด วิธีให้คุณค่าและวิธีการปฏิบัติที่สามารถนำพาชาวบ้านหวนสู่วิถีแห่งการพึ่งตนเอง และเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักเกิดความ "รู้ รัก สามัคคี" ในการรวมพลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแปลงสู่การปฏิบัติแผ่ขยายเต็มแผ่นดินสยามสืบไป
Author : คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
Publishing Date : Aug 07, 2017
กรอบยุทศาสตร์
Author : พระไพศาล วิสาโล, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publishing Date : Aug 07, 2017
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 นักศึกษาแพทย์ และ ครูแพทย์ในเขตนครชัยบุรินทร์จากทั้งสองสถาบัน ได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มาแสดงธรรมให้แก่ นักศึกษาแพทย์ในช่วงเช้า และ จัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในกลุ่มครูแพทย์ในช่วงบ่าย เป็นการเพิ่มพูน สติ สมาธิ ปัญญา ทั้งทางโลกและทางธรรมให้แก่ครูแพทย์ที่เข้าร่วมกระบวนการอย่างมีพลัง ทางคณะทำงานจึงได้จัดพิมพ์เนื้อหาธรรมบรรยาย และ การเรียนรู้ใน workshop ภาคบ่ายแก่ผู้ที่อยู่ในวงการแพทยศาสตรศึกษาที่สนใจมิติด้านจิตตปัญญา นอกจากนี้ ทีมกระบวนกรโคราช อันประกอบด้วย พญ.รุจิรา มังคละศิริ น.ส.จันทรัศมิ์ ตั้งรวมทรัพย์ นางณฐพร อ่อนศิริ นางสิริกุล ปุสุรินทร์คำ และทีมประเมินผลการเรียนรู้ คือ ผศ.รัตนา รุจิรกุล นางเบญญาภา มะโนธรรม ได้ช่วยกันเรียบเรียงเนื้อหา และชุดการฝึกอบรมในค่ายใจอัศจรรย์ เพื่อเป็นการประยุกต์ธรรมที่ได้รับจาก พระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล คือ “มีสติ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ สู้สิ่งยาก” เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อเผยแพร่ แบ่งปัน ให้ครูแพทย์อื่นๆที่สนใจ ได้นำไปทดลองใช้ บูรณาการกับการเรียนการสอนทางคลินิกอื่นๆต่อไป
Author : พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ
Publishing Date : Aug 07, 2017
ธรรมะเป็นสัจธรรมจึงเป็นสากล ที่ทุกคนสามารถปฏิบัติเข้าถึงได้ ไม่แบ่งแยกหญิงชาย เด็กผู้ใหญ่ ฆราวาสนักบวช เชื้อชาติต่างๆ ขึ้นกับผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา
Author : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
Publishing Date : Aug 07, 2017
...ปัจจุบัน มีผู้วิพากษ์วิจารณ์พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กันมาก คำวิจารณ์จำนวนมากเป็นไป ในรูปการติเตียนและโจมตี มีไม่น้อยที่กล่าวทำนองว่าพระสงฆ์เอาเปรียบสังคม ที่ถึงกับว่าควรทำลายสถาบันพระพุทธศาสนาลงเสียทั้งหมดก็มี จึงเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันไว้บ้าง เพื่อช่วยให้ปฏิบัติการต่างๆ มีพื้นฐานทางสติปัญญามากขึ้น รู้จักแก้ปัญหากันด้วยความเข้าใจปัญหามากขึ้น และถ้าหากจะช่วยให้เกิดนิสัยใฝ่รู้ใฝ่แสวงปัญญา พยายามศึกษาค้นคว้าให้ถึงตัวแท้ตัวจริงของสิ่งทั้งหลายอย่างจริงจัง ไม่วินิจฉัยสิ่งต่างๆ เพียงด้วยภาพที่มองเห็นแค่พื้นผิว...
Author : สถาบันดำรงราชานุภาพ
Publishing Date : Jan 15, 2018
Author : ประเวศ วะสี
Publishing Date : Aug 07, 2017
พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่
Author : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Publishing Date : Aug 07, 2017
คุณยังจำจักรยานคันเก่งคันแรกในชีวิตได้ไหม? ยานพาหนะคันแรกที่พาเราตะลอนไปทั่วซอย พอแกร่งกล้าขาแข็งเข้าหน่อยก็ริอ่านออกไปผจญภัยในโลกกว้างที่ซอยข้างๆ กับชาวแก้งค์ ความสุขง่ายๆ กับเสียงกระดิ่งกรุ๊งกริ๊ง ลมเย็นๆ ปะทะหน้า เสียงเฮฮา คงไม่เคยเลือนหายจากความทรงจำใช่ไหม? อยากชวนคุณไปเที่ยวกันอีกซัก(หลายๆ)ครั้งด้วยจักรยาน ไปเที่ยวให้ทั่วผืนแผ่นดินกว้าง ที่ไม่กว้างกว่ารอยล้อของเรา ไปเก็บความสุขง่ายๆ ที่ไม่จำกัดอายุ และไม่มีวันหมดอายุ
Author : บก. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
Publishing Date : Jan 29, 2018
ผลงานวิจัยในชุดโครงการวิจัย "โครงสร้างและพลวัตทุนไทย หลังวิกฤตเศรษฐกิจ" ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ ได้นำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมไทยอย่างรอบด้าน