MAIN MENU >

> Other Sources

  • View :
Author : กลุ่มเฝ้าระวังฝุ่น
Publishing Date : Jan 14, 2020
Author : -
Publishing Date : Jan 17, 2018
Author : -
Publishing Date : Sep 11, 2017
Author : TCDC
Publishing Date : Aug 23, 2017
ไม่มีใครรู้อนาคต แต่ใช่ว่าเราจะออกแบบอนาคตไม่ได้ “What if…” การตั้งคำถามใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และท้าทายความเป็นไปในปัจจุบัน บนพื้นฐานของความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งในระดับสังคม วัฒนธรรมหรือนวัตกรรม คือการเปิดความเป็นไปได้สู่ชีวิตที่ดีขึ้นและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ลองนึกถึงยุคที่อินเทอร์เน็ตยังผูกติดอยู่กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในสำนักงานเมื่อสิบปีที่แล้ว คำถามเช่นว่า “จะเป็นอย่างไรถ้าอินเตอร์เน็ตสามารถเคลื่อนที่ได้” ช่วยจุดประกายความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ทำให้ทุกวันนี้ ผู้คนสามารถท่องโลกออนไลน์ผ่านทาง โทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา “What If…” จึงเป็นเครื่องมือเริ่มต้นที่นักคิดและนักออกแบบใช้ตั้งสมมติฐานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดแต่การเริ่มต้นตั้งคำถามโดยปราศจากกรอบข้อมูลย่อมไม่ต่างจากการงมเข็มในมหาสมุทร ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดงานชุมนุมทางความคิด (Creativities Unfold หรือ CU) ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สำหรับ CU 2014 ภายใต้แนวคิด “IF… ถ้าอนาคต กำหนดได้” จึงหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ร่วมกันตั้งคำถามผ่านการจุดประกายจากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใน 3 กิจกรรม ได้แก่ International Symposium, International Workshop และ Creative Business Lab
Author : -
Publishing Date : Aug 23, 2017
พบกับตัวอย่างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ที่พัฒนาโดยฝีมือนักศึกษาจาก 11 มหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาค และ 3 โครงการต้นแบบพื้นที่ชุมชนที่ได้พัฒนาจริงด้วยศาสตร์การออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนของพวกเขาเองและตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างตรงจุด การพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้เริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งจำเป็นต้องเริ่มต้นที่ชุมชนก่อน โดยความร่วมมือร่วมแรงของชุมชนจะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้จริง แต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากการที่เยาวชนได้ลงพื้นที่ ระดมความเห็น และร่วมคิดร่วมทำ ตลอดจนเชื่อมโยงและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ จนเกิดเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ทั้ง 3 โครงการ จากบทบาทนี้ “เยาวชน” คือกลุ่มพลังที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะพวกเขาคือ “คนกลาง” ที่เข้าถึงหน่วยต่างๆ ของสังคม เป็นพลังที่เชื่อมโยงระหว่างภาคครอบครัว การศึกษา และภาคสังคม นอกจากนี้ เยาวชนคือเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตและงอกงาม ไปในทิศทางที่จะสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาชุมชนต่อไป หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือประกอบโครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Author : TCDC
Publishing Date : Aug 23, 2017
“UX กันไปทำไม ทำแล้วได้อะไร” จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า เราสร้างสินค้าหรือบริการต่างๆ ขึ้นมาเพื่ออะไร และจะใช้วิธีไหนเพื่อให้ผู้ใช้มีความสุขที่สุด ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่เพียงการทำโปรโมชั่นดึงดูดใจ หรือเรียกอีกอย่างว่าการพยายามเข้าใจ “ประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience : UX)” นิตยสารคิดฉบับนี้ จึงอาสาพาผู้อ่านไปทำความเข้าใจกับคุณค่าของ UX ที่แท้จริง เพื่อจุดประกายคำถามสำคัญ ก่อนที่เราจะลงมือสร้างสรรค์สิ่งใดขึ้นเพื่อใคร
Author : TCDC
Publishing Date : Aug 22, 2017
CU 2016 นำเสนอส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้หัวข้อ “EXIT สู่ความจริงรูปแบบใหม่” เพื่อให้มองเห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นในอดีต สิ่งที่กำลังดำเนินไป และมองเห็นภาพความเป็นไป สู่ทางออกและโอกาสใหม่ในอนาคต
Author : TCDC
Publishing Date : Aug 22, 2017
ย่านสร้างสรรค์ เป็นผลของการพัฒนาพื้นที่โดยนำความคิดสร้างสรรค์จากการทำงานและปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวก และกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของย่าน TCDC Outlook ฉบับนี้ นำเสนอต้นแบบการพัฒนาย่านสร้างสรรค์จากหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนเจริญกรุงสู่การเป็นอนาคตใหม่ที่เกิดจากการขับเคลื่อนศักยภาพของพื้นที่ไปพร้อมกับการพัฒนาย่านสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน
Author : พระพรหมมังคลาจารย หลวงพอปญญานันทภิกขุ
Publishing Date : Aug 08, 2017
ศาสนาทุกศาสนามุงสรางสันติสุขใหเกิดขึ้น เราสามารถศึกษา ศาสนธรรมจากศาสนาตาง ๆ และนํามาใชใหเปนประโยชนในชีวิตของเราได ศาสนาพุทธซึ่งเปนศาสนาที่มีผูนับถือศรัทธาและเปนศาสนาที่สําคัญที่สุด ศาสนาหนึ่งในปจจุบันนี้ มีคําสั่งสอนที่เปนความเชื่อ เปนปรัชญา เปน วิทยาศาสตร และเปนวิถีชีวิต ถาพุทธศาสนิกชนจะศึกษาไดอยางลึก นํา ไปประพฤติปฏิบัติใหเปนวิถีชีวิต “วิถีธรรม” สังคมแหงความดีงามยอม บังเกิดขึ้นอยางแนนอน
Author : พระราชญาณกวี (บ.ช. เขมาภิรัต)
Publishing Date : Aug 08, 2017
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการ ได้กรุณาจัดพิมพ์หนังสือทางด้านศาสนธรรม ให้กับ นิสิตอ่านในรายวิชาศึกษาทั่วไป หลายเล่มแล้ว นับเป็นแนวคิด ที่เป็นคุณสําหรับการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพทุกด้าน รวมทั้งด้าน คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเราทราบกันดีว่า ศาสนธรรม ย่อมเป็น ปัจจัยที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกคน
Author : พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
Publishing Date : Aug 08, 2017
รายวิชาพุทธธรรม วิชาศึกษาทั่วไป ผมได้คัดสรรบทเทศนาธรรม ของ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ หนึ่งในแม่ทัพธรรมแห่งวัดชลประทาน รังสฤษฏ์นนทบุรีซึ่งล้วนเป็นบทเทศนาธรรมที่จะช่วยพัฒนาชีวิตและวิถี ธรรมให้กับนิสิตทุกคนอย่างดียิ่ง ถ้านิสิตน้อมนําไปถือปฏิบัติในชีวิตจริง แม่ทัพธรรมผู้พี่ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานีย่อมเป็นอีกหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพธรรมในสังคมไทย สมควรที่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจักได้เรียนรู้และน้อมนําไป พัฒนาวิถีชีวิตของตนเอง “ธรรมะย่อมเริ่มต้นเสียแต่ยังเยาว์”