MAIN MENU >

> BookDetail

TCDC Outlook จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ย่านสร้างสรรค์ เป็นผลของการพัฒนาพื้นที่โดยนำความคิดสร้างสรรค์จากการทำงานและปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวก และกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของย่าน TCDC Outlook ฉบับนี้ นำเสนอต้นแบบการพัฒนาย่านสร้างสรรค์จากหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนเจริญกรุงสู่การเป็นอนาคตใหม่ที่เกิดจากการขับเคลื่อนศักยภาพของพื้นที่ไปพร้อมกับการพัฒนาย่านสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

Publisher
:
Category
Page
: -
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
100 a : Author 
245 a : Title 
TCDC Outlook จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
260 c : Date of publication 
January– June 2017 
520 a : Description 
ย่านสร้างสรรค์ เป็นผลของการพัฒนาพื้นที่โดยนำความคิดสร้างสรรค์จากการทำงานและปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวก และกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของย่าน TCDC Outlook ฉบับนี้ นำเสนอต้นแบบการพัฒนาย่านสร้างสรรค์จากหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนเจริญกรุงสู่การเป็นอนาคตใหม่ที่เกิดจากการขับเคลื่อนศักยภาพของพื้นที่ไปพร้อมกับการพัฒนาย่านสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.