MAIN MENU >

> eBook

  • View :
Author : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Publishing Date : Aug 07, 2017
10 เมืองน่ารัก 10 เมืองสุดยอด คนเล่าเรื่องออนไลน์
Author : รวิช ตาแก้ว, & สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishing Date : Jan 15, 2018
Author : Frankenstein (ePub)
Publishing Date : Aug 08, 2017
Frankenstein (ePub)
Author : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Publishing Date : Jan 29, 2018
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องทราบถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำคัญในการเสียภาษีอากรแต่ละประเภท การเข้าใจภาษีอากรผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็อาจจะทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเสียภาษีอากรผิดพลาดหรือไม่ได้เสีย ที่จะมีผลทำให้เสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้ การทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ที่สำคัญของภาษีอากรจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการหรือนักบัญชีเพื่อลดข้อผิดพลาดในการเสียภาษีได้เป็นอย่างดี
Author : ทีมงานสานต่อที่พ่อทำ
Publishing Date : Jan 15, 2018
Author : คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
Publishing Date : Aug 07, 2017
กรอบยุทศาสตร์
Author : บก. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
Publishing Date : Jan 29, 2018
ผลงานวิจัยในชุดโครงการวิจัย "โครงสร้างและพลวัตทุนไทย หลังวิกฤตเศรษฐกิจ" ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ ได้นำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมไทยอย่างรอบด้าน
Author : บก. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
Publishing Date : Jan 29, 2018
รวมผลงานวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อสู้ของทุนไทย เนื้อหาในเล่มนำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมไทยอย่างรอบด้าน บอกให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทุนนิยมไทยอย่างชัดเจน
Author : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Publishing Date : Jan 29, 2018
การประกอบธุรกิจของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม หรือกิจการให้บริการต้องมีการจัดทำบัญชีและเสียภาษีอากร ทั้งนี้จะมีเงินทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการเท่าใดก็ตามจะต้องมีการจัดทำบัญชีและเสียภาษีอากรทุกประเภท ในการจัดทำบัญชีของกิจการจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 หลักการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี ส่วนการเสียภาษีอากรจะต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรที่ได้บัญญัติไว้ในแต่ละส่วน
Author : วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
Publishing Date : Aug 22, 2017
“ข้าว” เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย ข้าวเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทยมายาวนาน พระมหากษัตริย์ไทยทรงตระหนักถึงความสำคัญของชาวนาไทยที่มีอาชีพหลัก คือ ทำนา ปลูกข้าว ได้พระราชทานความช่วยเหลือ คำแนะนำตลอดมาและได้โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูราชประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และกำหนดเป็นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีที่เป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจแก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวเป็นอย่างมาก
Author : อนุสรณ์ ติปยานนท์
Publishing Date : Jan 29, 2018
สามัญชนในหลังฉากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครพูดถึง กับมุมมองที่เเตกต่างต่อบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์
Author : สาโรจน์ มณีรัตน์
Publishing Date : Jan 29, 2018
เปิดวิถีทางสร้างสรรค์งาน และวิธีขจัดปัญหาจากผลงานและวิถีชีวิตของบุคคลสำคัญหลากวงการ...เมื่อมนุษย์คนหนึ่ง ย่อมมีรากที่ต่างกัน การดำรงชีวิต การใช้ชีวิต และมุมมองต่อความสุขความทุกข์ต่างกัน ความคิดที่อุบัติขึ้นมาบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ ล้วนก่อเกิดจากมุมมอง ทัศนคติ และประสบการณ์ แล้วนำมาสร้างสรรค์จนเกิดเป็นรูปธรรมวันหนึ่ง คุณประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนมิตรแท้ที่ผู้เขียนทำหน้าที่เพียงสะพานทางความคิด โดยขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะเลือกสิ่งใดไปปรับใช้กับชีวิตตัวเอง
Author : ชินวังโส , พระมหาวิเชียร ชินวํโส
Publishing Date : Jun 29, 2017
ก่อนพลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาของหนังสือนี้ ขอเตือนท่านที่เป็น “สุภาพชน” ทุกท่านให้ทราบว่า หนังสือนี้ไม่เหมาะแก่ท่านด้วยประการทั้งปวง เพราะผู้เขียนเป็นคนที่มีนิสัย “ดิบเถื่อน” จึงไม่อาจกลั่นกรองภาษาวิจิตร ลิขิตไพเราะได้ หากท่านเสพคุ้นแล้ว อาจติดนิสัย บ่น...บ้า ไปด้วย แต่หากจิตใต้สำนึกของท่านมีอาการ “ดิบเถื่อน” แฝงฝังอยู่ ก็เชิญท่องทัศน์รหัสใจได้ ณ บัดนี้ ซึ่งเนื้อหา อาจจะกระแทกกระเทาะเจาะลึกเข้าไปจนถึงเยื่อ กระดูกของท่าน จนต้องโยน “กาก” ของชีวิตทิ้งไป จงเสาะหา “แก่น” ของหนังสือนี้ และค้นให้พบ “แก่น” ภายในใจของท่านเอง
Author : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
Publishing Date : Aug 22, 2017
เรียนรู้หัวใจสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) หรือ "รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล" สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล
Author : หมอนัท คลินิกกองทุน
Publishing Date : Jan 29, 2018
หนังสือ "ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน" เล่มนี้ จะตอบทุกข้อสงสัยในเรื่องการใช้เงินของเรา ตั้งแต่พื้นฐานง่ายๆ ลึกจนถึงระดับ "วิธีคิด" หรือ "มาย์เซ็ต" ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที เพราะเราทุกคนอยากมีชีวิตที่มั่นคง และฐานะทางการเงินที่มั่งคั่ง เราจึงเริ่มต้นหาทางรวยด้วยสารพัดวิธี ตั้งแต่การหยอดกระปุก ซื้อกองทุน เล่นหุ้น ทำประกันภัย และอื่นๆ อีกมากมาย เราใช้ชีวิตด้วยความคิดที่หลายๆ คนบอกว่า "แบบนี้นี่ละ...ดีที่สุดแล้ว" หรือ "เพราะเขาว่ามาแบบนี้..." หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคำตอบให้สำหรับคนที่อยากรู้ว่าตัวเอง "รู้จริง" หรือเปล่า โดย "หมอนัท คลินิกกองทุน" กูรูด้านการเงินและกองทุนจากเว็บไซต์ "Aommoney.com" จะมาไขข้อข้องใจผิดต่างๆ เหล่านั้นให้คุณรู้แจ้ง เพราะแม้เราจะฉลาดทุกเรื่อง แต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่อง "การเงิน" ชีวิตก็อาจจะล้มได้!
Author : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Publishing Date : Aug 07, 2017
คุณยังจำจักรยานคันเก่งคันแรกในชีวิตได้ไหม? ยานพาหนะคันแรกที่พาเราตะลอนไปทั่วซอย พอแกร่งกล้าขาแข็งเข้าหน่อยก็ริอ่านออกไปผจญภัยในโลกกว้างที่ซอยข้างๆ กับชาวแก้งค์ ความสุขง่ายๆ กับเสียงกระดิ่งกรุ๊งกริ๊ง ลมเย็นๆ ปะทะหน้า เสียงเฮฮา คงไม่เคยเลือนหายจากความทรงจำใช่ไหม? อยากชวนคุณไปเที่ยวกันอีกซัก(หลายๆ)ครั้งด้วยจักรยาน ไปเที่ยวให้ทั่วผืนแผ่นดินกว้าง ที่ไม่กว้างกว่ารอยล้อของเรา ไปเก็บความสุขง่ายๆ ที่ไม่จำกัดอายุ และไม่มีวันหมดอายุ