MAIN MENU >

> eBook

  • View :
Author : กระทรวงสาธารณสุข. กองวัณโรค
Publishing Date : Nov 13, 2020
Author : กระทรวงสาธารณสุข, การแพทย์ทางเลือก, สิริพิมล อัญชลิสังกาศ
Publishing Date : Aug 07, 2017
การฝึกโยคะ ควรฝึกกับครูสอนที่ได้มาตรฐานและมีทักษะในการฝึก และผู้ฝึกมีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนฝึกท่าต่างๆ
Author : โครงการรักเดิน, สสส., หมอชาวบ้าน
Publishing Date : Aug 07, 2017
เดินศาสตร์ คู่มือเพื่อการ "เดิน" การเดิน มิใช่เพียงแค่ เดินเดิมๆ อีกต่อไป เพราะการเดิน คือ หนทางสู่สุขภาพที่ดี ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน ภายในเล่มนอกจากเรื่องราวของ "เดิน" แล้ว ยังมีเรื่องราวของการกินที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ แถมท้ายด้วยเทคนิคคลายเครียดด้วยตนเองอย่างง่ายแสนง่าย
Author : กรมอนามัย
Publishing Date : Aug 07, 2017
อนามัยใกล้ตัว
Author : คณะทำงานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย
Publishing Date : Aug 07, 2017
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเข้าถึงการบริการและ ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกล ให้สามารถ เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อแขนงต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ใน วงกว้าง ดังนั้น กรมอนามัย จึงได้จัดทำหนังสือ “สาระดีน่ารู้ คู่อนามัย” เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการ เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลไปใช้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน
Author : อนามัยบุ๊ค
Publishing Date : Aug 07, 2017
"สุขภาพ" เป็นเรื่องที่ทุกคนควรเอาใจใส่ดูแลส่งเสริม และปกป้อง ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ปัจจัยพื้นฐานสุขภาพ ได้แก่ การกิน อยู่ นอน ทำงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญในยุคปัจจุบัน สร้างแรงขับต่อการบริโภคนิยมด้วยการตลาดอันแยบยล ก่อปัญหาสุขภาพนานัปการ อีกทั้งพฤติกรรมสุขภาพที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และความเชื่อที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ ปัจจัยแวดล้อม เช่น บริการทางการแพทย์ การปนเปื้นในอาหาร การบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน การบริโภคเกิน ส่งผลต่อสุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง