MAIN MENU >

> BookDetail

คู่มือ เงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน 

เรียนรู้หัวใจสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) หรือ "รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล" สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล

Published date
: Aug 22, 2017
Publisher
: Thailand Securities Institute (TSI)
Category
Page
: 78
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
020 a : ISBN 
978-616-72-2733-7 
245 a : Title 
คู่มือ เงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน 
300 a : Total pages 
78 
520 a : Description 
เรียนรู้หัวใจสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) หรือ "รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล" สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.