MAIN MENU >

> BookDetail

สู่ศตวรรษใหม่ไทยทันโลก 

ทันกระแสโลก รู้ลึกปัญหาในไทย วิเคราะห์เรื่องสำคัญมากมาย เช่น โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร, หนี้สาธารณะ, เงินเฟ้อกับนโยบายการเงิน, วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป, การขาดดุลการค้าของญี่ปุ่น, วิธีแก้ปัญหาอุทกภัยปี 2554, อำนาจตุลาการของไทย ฯลฯ

Published date
: Jan 29, 2018
Publisher
: มติชน
Category
Page
: 191
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
สู่ศตวรรษใหม่ไทยทันโลก 
300 a : Total pages 
191 
520 a : Description 
ทันกระแสโลก รู้ลึกปัญหาในไทย วิเคราะห์เรื่องสำคัญมากมาย เช่น โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร, หนี้สาธารณะ, เงินเฟ้อกับนโยบายการเงิน, วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป, การขาดดุลการค้าของญี่ปุ่น, วิธีแก้ปัญหาอุทกภัยปี 2554, อำนาจตุลาการของไทย ฯลฯ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.