MAIN MENU >

> BookDetail

เศรษฐวิกฤต มุมคิดและทางแก้ 

บทวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ-การเมือง-สังคมในช่วงปี ๒๕๕๐ โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ชัดเจนและเที่ยงตรง ด้วยประสบการณ์จากตำแหน่งสำคัญ อาทิเช่น คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ฯลฯ

Published date
: Jan 29, 2018
Publisher
: มติชน
Category
Page
: 211
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
เศรษฐวิกฤต มุมคิดและทางแก้ 
300 a : Total pages 
211 
520 a : Description 
บทวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ-การเมือง-สังคมในช่วงปี ๒๕๕๐ โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ชัดเจนและเที่ยงตรง ด้วยประสบการณ์จากตำแหน่งสำคัญ อาทิเช่น คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ฯลฯ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.